zv De Vikings op Facebook

Koekactie “Zoetelief”

Afgelopen weken hebben ongeveer 40 zwemmers van ZV De Vikings in samenwerking met Bakkerij Elsinga 627 koeken verkocht. Dit leverde de clubkas ongeveer € 1000,-- op. De top-verkoper is Angelique Kooren-Boersma met 86 koeken. Voor dit mooie resultaat werd ze beloond met een flesje wijn en een diner-bon. Dit is een mooi resultaat waar we ontzettend blij mee zijn.

Iedereen bedankt voor zijn inzet.

Activiteitencommissie ZV De Vikings
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Agenda Algemene Ledenvergadering van ZV De Vikings Woensdag 2 november 2016 om 19.30 uur in ‘Het Derde Haad’ te Harlingen

 

 

Agenda

Algemene Ledenvergadering van ZV De Vikings

Woensdag 2 november 2016 om 19.30 uur in ‘Het Derde Haad’ te Harlingen

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 1. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober 2015
 1. Mededelingen en ingekomen stukken/voorstellen

 (Voorstellen kunnen tot aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend)

 1. Voorwoord van de voorzitter

 

 1. Jaarverslag Secretaris (is ook te vinden op de website)
 1. Jaarverslag Penningmeester (deels ook op de website te vinden)
 2. Financiële situatie ZV De Vikings: jaarverslag 2015, prognose 2016
 3. Verslag kascommissie 2015
 4. Vaststellen begroting 2017
 1. Vaststellen jaarlijkse contributie (2017)
 1. Verkiezing bestuursleden

Het bestuur is verheugd dat zich inmiddels twee nieuwe kandidaten voor het (dagelijks) bestuur hebben gemeld.  Ter plekke stellen zij zich voor en wordt er gestemd. Er is nog plaats voor andere bestuursleden!

Aftredend Wouter Slob (voorzitter), niet herkiesbaar;

Aftredend Simon Broekstra (secretaris), niet herkiesbaar

Aftredend Jan Waling Huisman (algemeen bestuurslid), niet herkiesbaar

 1. Uitreiking Jan Jorna Bokaal

Wie krijgt dit jaar de Jan Jorna Bokaal en waarom?

 1. Thema: sport en voeding

 

 1. Rondvraag en sluiting