zv De Vikings op Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gediplomeerde trainers Wedstrijdzwemmen 2 , Vertrouwenspersoon & Gedragsregels begeleiders in sport.

Gediplomeerde trainers Wedstrijdzwemmen 2:

 

 

Mieke van der Tuin                in bezit van VOG & BHV

Berto Cruz                                  in bezit van VOG

Teddy Woldendorp                in bezit van VOG

 

 

Aspirant trainers:

 

Frea Balt

Douwina de Haan

Simona Grobbe

Saskia Koopmans

Sybrand Wierda

Tamara de Graaf

 

 

 

 

Vertrouwenspersoon  ZV de Vikings:

 

De heer J.W. Huisman

[email protected]

 

 

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als Bestuur van Zwemvereniging De Vikings er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, is dit niet altijd het geval. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

 

De vertrouwenscontactpersoon bij zwemvereniging de Vikings is Jan Waling Huisman . U kunt hem mailen op [email protected]

Doet zich onverhoopt ongewenst gedrag voor, dan ziet het Bestuur van Zwemvereniging De Vikings graag dat men zo nodig een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Wij benadrukken, dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders namens hen, hiervan gebruik kunnen maken.

 

Naast de Interne Vertrouwenspersoon is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 – 2025590. Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van onze vereniging.

 

 

 

 

 

Gedragsregels begeleiders in de sport

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.

 

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

 

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011.

Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport, 15 november 2011.