Ledenvergadering 2022

Datum: maandag 25 april 2022
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: Hotel Anna Casparii, Noorderhaven 71, 8861 AL  Harlingen
Voorzitter: Klaas Gerard Jumelet
Notulist: Jedidja Hiemstra

 


 

A. AGENDA

 1. Opening
 2. Wijze van vergadering en stemming
 3. Secretariële mededelingen en machtigingen
  1. Bestuurssamenstelling op 28 juni 2021:
   • Klaas Gerard Jumelet, voorzitter
   • Angelique Jaspers, penningmeester
   • Simona Grobbe, lid
   • Gerrit van der Ploeg, lid
  2. In augustus 2021 is Jedidja Hiemstra door het bestuur benoemd tot interim-secretaris.
  3. Portefeuilleverdeling sinds 1 september 2021:
   • Klaas Gerard Jumelet: algemene strategie, regionale en lokale vertegenwoordiging, veiligheid, integriteit, coronamaatregelen en sportakkoord
   • Jedidja Hiemstra: reglementen, communicatie, ledenadministratie en activiteiten
   • Angelique Jaspers: financiën, financiële administratie, contactpersoon wedstrijdafdeling en contactpersoon technische commissie
   • Simona Grobbe: contactpersoon en coördinatie academie en contactpersoon KNZB
   • Gerrit van der Ploeg: contactpersoon en coördinatie masters
  4. Ontvangen machtigingen en afmeldingen
 4. Vaststelling notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van 28 juni 2021

 

B. VERANTWOORDING

 1. Voorzitter: Klaas Gerard Jumelet
 2. Secretaris a.i.: Jedidja Hiemstra
 3. Penningmeester: Angelique Jaspers
 4. Academie: Simona Grobbe
 5. Masters: Gerrit van der Ploeg

 

C. BESPREEKPUNTEN

 1. Jaarverslag 2021
 2. Jaarrekening 2021
 3. Contributie 2022-2023
 4. Decharge en benoeming kascommissie
 5. (Her)benoeming leden van het bestuur:
  1. Secretaris: het bestuur draagt Jedidja Hiemstra voor als secretaris voor een eerste termijn tot 2025.
  2. Lid: het bestuur draagt Gerrit van der Ploeg voor als lid voor een zesde termijn tot 2025.

 

D. SLUITING

 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Besluitenlijst
 3. Sluiting

 


 

Na de vergadering biedt de club u graag een borrel en een bitterbal aan en neemt de voorzitter u mee in de uitgangspunten van het lokaal sportakkoord: inclusief sporten en bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, duurzame sportinfrastructuur en een positieve sportcultuur. Daarna geeft hoofdtrainer Ronald Veenstra een beeld bij de sportieve ontwikkelingen van het afgelopen jaar.