zv De Vikings op Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Notulen algemene ledenvergadering zwemvereniging “De Vikings” 2015

Notulen jaarvergadering ZV De Vikings 14 oktober 2015 1

Notulen algemene ledenvergadering zwemvereniging “De Vikings”  2015 

Datum: 14 oktober 2015 Tijd: 19:30 uur Locatie: Zwembad ’t Derde Haad te Harlingen Aanwezig: Wouter Slob, voorzitter

Simon Broekstra, secretaris Angelique Kooren-Boersma, penningmeester Belinda van de Werf, jeugdcommissie

Teddy Woldendorp, commissielid

Gerrit van der Ploeg, masters

Jan van der Tuin, algemeen lid Jan Waling Huisman, algemeen lid

Afmeldingen: Saskia Koopman, Linda Teerling, Edwin Kooren, Eline Ligthart, Johan van Slooten, Jo-Janneke de Wit, Karim, Sander Jilderts, Sjoukje Zijlstra en Hiske Schuiling (kwam later nog binnen).

Aanwezige leden: 37 (incl. bestuursleden)

1. Opening Voorzitter Wouter Slob opent de vergadering om ca. 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom voor Frits Sieswerda, de voorzitter van FZC 54 Franeker. Wouter geeft aan dat ZV De Vikings een bewogen jaar achter de rug heeft. Het bestuur is met veel aspecten bezig geweest (o.a. website, trainingen, cursussen Missie en Visie vanuit de KNZB). De grootste ‘pijnpunten’ zijn momenteel het aantal trainers en het financiële gat dat we dit jaar hebben opgelopen. Wouter staat nog extra stil bij het overlijden het afgelopen seizoen van Otto Weijsenfeld en Jan Jorna. Als laatst punt geeft Wouter nog aan dat het bestuur dit jaar behoorlijk ‘intern’ bezig is geweest en dat het nu tijd is om meer naar de leden en extern te gaan.

2. Goedkeuring notulen ALV 2013 Geen opmerkingen. Wordt ongewijzigd goed gekeurd door de vergadering.

3. Ingekomen stukken en mededelingen Geen ingekomen stukken en/of mededelingen.

4. Jaarverslag secretaris en commissies Jaarverslag secretaris Simon Broekstra stelt zich nog voor aan de leden die hem nog niet kennen en geeft uitleg over het jaarverslag van ZV De Vikings.

Het was een bewogen jaar. Met (bijna) een geheel nieuw bestuur is er dit jaar veel werk verzet. Naast de vele bestuursvergaderingen hebben we als bestuur veel gesprekken gehad met diverse belanghebbende partijen.

Een punt van zorg is het bestand van trainers. Op dit moment is het trainersbestand minimaal en zouden er nog 2-3 zwemtrainers bij moeten. Jan Waling is hier vanuit zijn bestuursrol druk ,intern en extern, mee bezig. Notulen jaarvergadering ZV De Vikings 14 oktober 2015 2

Vanaf augustus 2015 hebben ZV De Vikings en FZC 54 Franeker ‘gedeelde zwemtrainingen’. Dit wordt door zowel ZV De Vikings en FZC 54 als een grote meerwaarde ervaren. Het uiteindelijke doel is om vanaf volgend seizoen als startgemeenschap verder te gaan.

Er waren ook de nodige successen; De Cityswim, De Casper di Robles zeezwemtocht en de vele individuele zwemprestaties waar we als ZV De Vikings best trots op mogen zijn!

Als bestuur zien we nog veel mogelijkheden, alleen hebben we ieder lid daar bij nodig! Hierdoor kunnen we ZV De Vikings in de toekomst levensvatbaar houden en zelfs versterken!

Activiteitencommissie

Teddy Woldendorp is als bestuurslid verantwoordelijk voor de activiteitencommissie. Op dit moment zijn er ‘5 dames’ betrokken bij deze commissie. De activiteitencommissie pakt ieder jaar weer een aantal ‘activiteiten’. (nog benoemen Teddy??) 

Website/PR

Jan van der Tuin is als bestuurslid verantwoordelijk voor de website en de pr. De website heeft erg lang geduurd, maar is nu eindelijk operationeel. In het voorjaar is er een nieuwe logo van ZV De Vikings gepresenteerd. Dit logo is door de leden van ZV De Vikings met meerderheid van stemmen verkozen.

Trainerscommissie

Jan Waling Huisman is als bestuurslid verantwoordelijk voor de trainingen. Op dit moment is er wel een uitdaging om het trainersbestand weer op het gewenste niveau te krijgen. Dit jaar hebben we van een viertal trainers afscheid moeten nemen. Dit op korte termijn opvangen valt niet mee. Jan Waling geeft ook aan dat de begeleiding naar de trainers dit jaar te kort is geschoten. Dit trekken we ons als bestuur zeker aan.

De trainers die we momenteel hebben wordt een cursus niveau 2 aangeboden. Hiervoor heeft Jan Waling een 20-tal kandidaten voor nodig. Samen met Harlingen, Franeker en Bolsward/Workum zitten we nu op een tien kandidaten. Met dit aantal gaat Jan Waling naar de KNZB met het verzoek de training toch te geven in Het Derde Haad.

Zoals gezegd zijn er een viertal trainers gestopt dit jaar; Eline Ligthart, Marco Brouwer, Attie Nauta en Helene van der Ende. Helene van der Ende is tijdens de laatste clubkampioenschappen al bedankt voor haar inzet. Marco Brouwer en Attie Nauta worden tijdens de vergadering door Jan Waling nog in het zonnetje gezet en bedankt voor hen geweldige inzet voor de vereniging. Eline Ligthart was niet aanwezig op de vergadering i.v.m. vakantie, maar wordt zeker na terugkomst nog bedankt voor haar inzet.

Dit jaar heeft Henri Koek (topsport coach zwemmen Orca) een aantal trainingen opgepakt met als doel het niveau van de trainers naar een hoger niveau te krijgen. Daarnaast heeft Koek een jaarschema voor de trainingen gemaakt met hoofdtrainster Yvonne Outhuijse.

Door de samenwerking van ZV De Vikings met FCZ 54 werkt hoofdtrainster Yvonne Outhuijse nauw samen met hoofdtrainer Stefan Rorije van FCZ 54. Van beide kanten bevalt dit goed en versterkt dit elkaar.

Als laatste geeft Jan Waling nog aan dat hij dit jaar een begin heeft gemaakt met de droogtraining en dat er een attributen zijn aangeschaft voor de zwemtrainingen. Notulen jaarvergadering ZV De Vikings 14 oktober 2015 3

5. Jaarverslag penningmeester Wouter doet de aftrap. Alle aanwezigen hebben een financiële verslag/begroting gekregen van penningmeester Angelique.

Angelique heeft vorig jaar het penningmeesterschap overgenomen van Andre van der Heide en moest wel even in haar rol komen. Hiervoor krijgt ze een oprechte pluim van onze voorzitter Wouter.

Zoals al tijdens de opening door Wouter werd benoemd was het geen best financieel jaar. Er is een verlies geleden van meer dan € 4.000,-. Hiervoor zijn diverse redenen te benoemen, onder andere:

– Prijzen accommodatie zijn omhoog gegaan;

– Kleding;

– Trainersvergoedingen waren niet meegenomen in de begroting;

– Evenementen waar we geld op hebben toegelegd;

– Startvergunningen werden betaald uit de contributie. Was een post van € 3.000,-!

Het is belangrijk dat we het komend jaar ‘herstelwerkzaamheden’ gaan verrichten. Het is de bedoeling dat we dit onder ander gaan bewerkstellingen met een goed sponsorbeleid, contacten met o.a. gemeente Harlingen en verhogen van aanwas.

6. Verslag kascommissie 2014 (Regina Grobbe en Gea Neijsen) Er wordt decharge verleend door de vergadering. Regina en Gea worden bedankt. Er is niet gesproken over een nieuw lid kascommissie?? Wie treedt af?Hoe op te pakken? 

7. Vaststellen begroting Op dit moment heeft ZV De Vikings nog een ‘spaarpot’ van ca. € 10.000,-. Dit is wel het minimale bedrag wat we als ZV De Vikings als buffer wil aanhouden. Een van de punten is om vanaf volgend jaar een sponsorbedrag van € 5.000,- per jaar ‘op te halen’. Dit vraagt enige inspanning met gedreven leden die zich hier voor willen inzetten. Het ledenaantal neemt af. Hier zal de focus ook op komen te liggen. Op korte termijn zijn er gesprekken met de gemeente Harlingen. In de gemeente Harlingen wonen relatief dikke kinderen en met de gemeente Harlingen zal van gedachte worden gewisseld hoe we elkaar hier in kunnen vinden. Vb; aanwas creëren met behulp van de gemeente (financiële tegemoet koming). Daarnaast zal er in het trainersbestand worden geïnvesteerd.

8. Vaststellen contributie jaarlijkse contributie Het volgende voorstel wordt door Wouter voorgelegd: – Frysel; contributie blijft gelijk. – B selectie: verhoging van € 2,- per kwartaal – A selectie: verhoging van € 2,- per kwartaal – Masters: verhoging bij 1x per week met € 1,- en bij 2-3x per week met € 2,- De vergadering gaat hiermee akkoord.

Mirjam van der Akker geeft nog aan dat de gemeente Harlingen een kindpakket heeft. Dit houdt in dat wanneer een kind wil zwemmen de gemeente Harlingen hiervoor een potje heeft. (Hier zijn uiteraard criteria’s voor, welk kind hier voor in aanmerking kan/mag komen). Notulen jaarvergadering ZV De Vikings 14 oktober 2015 4

9. Verkiezingen bestuursleden Vanaf volgend jaar wordt er nieuw rooster van aftreden opgesteld.

10. Uitreiking Jan Jorna Bokaal Jan Waling neemt het woord en legt uit waarom de Jan Jorna Bokaal in het leven is geroepen. Jan Jorna is dit jaar overleden en heeft voor ZV De Vikings als vrijwilliger veel voor de vereniging betekend. Het is de bedoeling dat tijdens de algemene jaarvergadering ieder jaar een lid wordt geëerd met de Jan Jorna Bokaal. Zie het als een ‘aanmoedigingsprijs’. We vonden het toepasselijk dat de weduwe van Jan Jorna dit jaar als eerste de Jan Jorna Bokaal in ontvangst mag nemen. Jan Waling gaat de bokaal persoonlijk langsbrengen.

11. Trainers Dit punt is tijdens agendapunt 4 al doorgenomen.

12. Uitleg koers ZV De Vikings ( o.a. missie/visie, trainingen (ZV De Vikings – FCZ 54 Franeker), website, contact gemeente Harlingen, etc..) Wouter legt uit hoe we de vereniging zien. Het moet voornamelijk een leuke club zijn waar een wij-gevoel overheerst en waarin iedereen met plezier de vereniging ondersteunt waar mogelijk.

Het is de bedoeling om te groeien naar 150 leden. Op dit moment zijn het er ca. 110 leden (Frysel, A-B selectie en Masters).

Vanuit de vergadering kwam de tip/signaal dat er wel kinderen willen zwemmen, maar dat ze liever geen wedstrijden voor de vereniging willen zwemmen. (Deze tip wordt meegenomen naar de volgende bestuursvergadering).

Yvonne Outhuijse geeft hierover ook haar mening. Indien potentiële jeugdzwemmers geen wedstrijden willen zwemmen, dan moet dit in haar optiek wel kunnen. In overleg is veel mogelijk. Ze leveren daarnaast wel extra contributiegeld op voor de zwemvereniging.

Hiske Schuiling kwam met de vraag of de zwemvereniging ook kan inspelen op de continueroosters binnen de gemeente Harlingen. Is dit een kans? Punt is dat er op dat moment ook trainers aanwezig moeten zijn en dat badwater beschikbaar is. In verband met de werving van leden zal dit zeker serieus worden meegenomen.

Frits Sieswerda van FCZ 54 geeft aan dat de samenwerking tussen ZV De Vikings en FCZ 54 erg goed gaat. De gezamenlijke zwemtrainingen worden vanuit zijn club als een meerwaarde ervaren. Tijdens verschillende zwemwedstrijden zitten beide clubs al gezamenlijk naast elkaar. Dit gaat allemaal heel ‘natuurlijk’. Ook op bestuurlijk gebied kunnen we elkaar ondersteunen of helpen (vb; bezoek voorzittersoverleg KNZB, dit is vaak in Groningen of nog verder weg).

Op dit moment is er vanuit de Masters geen aansluiting met de jeugd. Veel masters zijn al 50+. Wat kunnen we aan de doorstroom doen? Nu is het bad vaak vol. Moeten we badwater gaan creëren indien we aanwas krijgen van volwassen leden? Nemen we als bestuur mee naar de volgende bestuursvergadering. Is zeker een kans. Notulen jaarvergadering ZV De Vikings 14 oktober 2015 5

13. Invulling diverse taken/klussen door commissies Wouter geeft aan dat we als zwemvereniging veel kunnen regelen, maar dat we hierbij wel de ondersteuning nodig hebben van onze leden! Er zijn een aantal werkgroepen met daarbij een lid van het bestuur als verantwoordelijk. De lijsten kunnen worden ingetekend. Verzoek aan de aanwezige leden een werkgroep te kiezen, zodat we hiermee gezamenlijk aan de slag kunnen.

De lijsten hangen in de kantine van Het Derde Haad. Tip: deze lijsten moeten op onze nieuwe website voor gezet, zodat een ieder dit kan zien en zich kan inschrijven.

14. Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor haar/ zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur