zv De Vikings op Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Notulen algemene ledenvergadering zwemvereniging “De Vikings” 2016

 

Notulen algemene ledenvergadering
zwemvereniging “De Vikings”

2016

Datum: 2 november 2016
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Zwembad ’t Derde Haad te Harlingen

Aanwezig:

Wouter Slob, voorzitter

Simon Broekstra, secretaris

Angelique Kooren-Boersma, penningmeester
Belinda van de Werf, jeugdcommissie

Jan van der Tuin, algemeen lid

Jan Waling Huisman, algemeen lid (na 20.00 uur)

Afmeldingen:  Johan van Slooten, Bas Hazen, Janneke Buikhuizen, Ineke Kruizinga,

Sjoukje Zijlstra, Judith Hoekstra en Liesbeth de Vries.

Aanwezige leden:       22 (incl. bestuursleden)

 1. Opening en vaststellen agenda
  Om 19.40 opent voorzitter Wouter Slob de algemene ledenvergadering en heet de aanwezigen allemaal welkom.
 2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober 2015

Vz Wouter Slob benadrukt nog een aantal punten die in de notulen zijn benoemd:

 • De website van ZV De Vikings die nu loopt en waarvan Monique Beuker op dit moment het beheer doet.
 • Successen van de CitySwim/2km zeezwemtocht, startgemeenschap ZV De Vikings/FZC 54 en de prestaties van onze jeugdzwemmers.
 • De trainersopleiding die een aantal gekwalificeerde en enthousiaste trainers heeft opgeleverd.
 • Contact met de gemeente en KNZB.


Verder geen opmerkingen. Wordt ongewijzigd goed gekeurd door de vergadering.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken/voorstellen
  Er zijn zeven afmeldingen voor de algemene vergadering binnengekomen. Susan Hengeveld heeft voor de vergadering nog een voorstel in gebracht:
  – Meer spelelementen toevoegen aan de (minioren)-trainingen om de motivatie te behouden en te verhogen.

Hoofdtrainster Yvonne Outhuijse geeft aan dat het moeilijk te combineren is met frysle/minioren en junioren/jeugd. Dit punt wordt ingebracht bij de volgende trainersvergadering.

 1. Voorwoord van de voorzitter

Wouter neemt na deze ALV-vergadering afscheid als voorzitter van ZV De Vikings. Omdat zijn zoon i.v.m. zijn studie niet meer zwemt bij ZV De Vikings is er meer afstand ontstaan. Dit is ook de voornaamste reden om te stoppen als voorzitter van ZV De Vikings. Wouter omschrijft het als volgt:  “Als bestuur is er de laatste twee jaar hard gewerkt. Over het resultaat tot nu toe mogen we best trots zijn. Als bestuur hebben we de cursus Missie & Visie gevolgd, wat een goede toegevoegde waarde is geweest op welke manier we ZV De Vikings graag willen besturen. Daarnaast hebben we door de trainingscursus een aantal goede gekwalificeerde trainers er bij gekregen. De samenwerking met FZC 54 is vanaf 1 juli 2016 in een startgemeenschap gegoten. Dit is een goede zet geweest. Trots zijn we op onze nieuwe website, kledinglijn en de diverse commissies die bijdrage aan een levendige vereniging. We moeten niet vergeten dat de vereniging twee jaar bijna op z’n gat lag. Dit moet een mooie basis zijn om met vertrouwen als vereniging de toekomst in te gaan”.

 1. Jaarverslag secretaris
  Het jaarverslag van de secretaris was geplaatst op de website van ZV De Vikings. Secretaris Simon Broekstra geeft nog een aantal essentiële punten aan die in jaarverslag naar voren kwamen:
 • Er is hard gewerkt aan gemaakte plannen (o.a. sponsorcommissie, kledingcommissie, activiteitencommissie en website)
 • Opleiding trainers niveau 2
 • Startgemeenschap per 1 juli 2016 met FZC 54
 • Er zijn 15 vergaderingen geweest en daarnaast nog overleggen met gemeente Harlingen en de KNZB
 • Trainersinvulling van het seizoen 2015-2016
 • Successen van de jeugdzwemmers

Verder geen op- of aanmerkingen.

 1. Jaarverslag penningmeester

Het jaarverslag van de penningmeester was geplaatst op de website van ZV De Vikings
Penningmeester Angelique Kooren geeft uitleg. Alle aanwezigen hebben een financiële verslag/begroting gekregen

 1. Financiële situatie ZV De Vikings; jaarverslag 2015, prognose 2016.

Voor 2015 is er een tekort van € 2868,-. De grootste oorzaak van dit verlies zit hem in de startvergunning/afdrachten KNZB van de zwemmers (€ 4336,-).  Dit bedrag wordt nu nog betaald door ZV De Vikings. Voorstel is om dit per januari 2017 te laten betalen door de leden. Dit komt globaal er op neer dat de masters € 13,50 en de zwemmers vanaf 13 jaar € 45,50 per jaar gaan betalen. Zwemmers van 12 jaar en jonger betalen een lager bedrag. Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen.

Voor 2016 zullen door een toename van de sponsorbedragen naar alle waarschijnlijk geen negatief saldo aanwezig zijn. Vanaf 2017, wanneer de sponsorgelden gelijk blijven of toenemen en de startvergunning/afdrachten KNZB door de zwemmers worden betaald, zal er een postief saldo zijn.

Positief is ook het aantal leden. In 2015 was dit 132. Op dit moment is het aantal 148.??

 1. Verslag kascommissie 2015

De kascommissie, bestaande uit Gea Neijsen en Antje Brouwer, hebben de boeken positief gecontroleerd. De algemene vergadering verleent hierna decharge. Er worden twee nieuwe kascommissieleden gekozen; Ilonka Volkers en Jan van der Tuin.

 1. Vaststellen begroting 2017

Angelique heeft een opzet gemaakt voor 2017 en deelt dit uit aan de aanwezige leden. De prognose is dat we een plus gaan maken over 2017 van € 588,-. Hierbij moet opgemerkt worden dat Angelique bij de uitgaven de startvergunning/afdrachten KNZB nog een bedrag  van € 4.000,- heeft meegenomen. Dit wordt echter per 1 januari 2017 verrekkend met de zwemmer, zoals zonet benoemd in punt 6 a.

 1. Vaststellen jaarlijkse contributie (2017)
  Het zwembadwater wordt per 2017 verhoogd met 4% door Optisport. Het voorstel is om dit te verrekenen met de contributie. Dit komt op het volgende neer per 1 januari 2017:
 • Instroom 1 x per week; € 27,50 per kwartaal
 • Instroom 2 x per week; € 44,00 per kwartaal
 • B selectie 3 x per week; € 66,50 per kwartaal
 • A/B Selectie 4 x per week; € 87,50 per kwartaal
 • A/B Selectie 5/6 x per week; € 115,00 per kwartaal
 • Masters 1 x per week; € 29,00 per kwartaal
 • Masters 2 x per week; € 51,00 per kwartaal
 • Masters 3 x per week; € 67,50 per kwartaal

De algemene vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

Jan Waling Huisman geeft nog aan dat de gemeente Harlingen een kindpakket heeft. Dit houdt in dat wanneer een kind wil zwemmen de gemeente Harlingen hiervoor een potje heeft. (Hier zijn uiteraard criteria’s voor, welk kind hier voor in aanmerking kan/mag komen). Staat ook benoemd op de website van ZV De Vikings.

 1. Verkiezingen bestuursleden
  Dit jaar zijn er een aantal bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Er heeft zich voor de ALV een wijziging voorgedaan. Bestuurslid Jan van der Tuin is ook aftredend en niet herkiesbaar. Daar in tegen blijft secretaris Simon Broekstra in functie. Naast Jan van der Tuin zijn voorzitter Wouter Slob en bestuurslid/vice-voorzitter Jan Waling Huisman ook aftredend en niet herkiesbaar. Alle aftredende bestuursleden worden door Angelique en Belinda in bloemen gezet en krijgen naast een VVV-bon nog een aantal tûten van de dames.

Als nieuwe voorzitter wordt Nico Beuker voorgedragen en voor de functie van bestuurslid wordt Antje Brouwer voorgedragen. We zijn als bestuur erg blij dat Nico en Antje zitting willen nemen in het bestuur van ZV De Vikings. De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Nico en Antje.

 1. Uitreiking Jan Jorna Bokaal
  Jan Waling neemt het woord. Vorig jaar is de Jan Jorna Bokaal in het leven geroepen door het bestuur van ZV De Vikings. Mevrouw Jorna heeft toen als eerste de Jan Jorna Bokaal mogen ontvangen. Voor dit jaar heeft het bestuur van ZV De Vikings unaniem besloten om de Jan Jorna Bokaal uit te reiken aan Teddy Woldendorp. Teddy is voor ZV De Vikings een waardevol lid. Ze heeft jaren de activiteitencommissie gedaan, doet trainingen, is organisator bij de diverse zwemwedstrijden in Het Derde Haad, is actief met voorbereiding van de wedstrijdlijsten en zo zijn er nog wel een aantal activiteiten. Met andere woorden; dik verdient!

 1. Thema sport en voeding
  Jan Waling heeft contact gehad met een aantal diëtisten. Deze avond waren ze allemaal verhinderd. Toch gaven een aantal diëtisten aan graag op een later tijdstip langs te willen komen. Nico Beuker geeft aan dat hier ook al een datum voor is geprikt, namelijk vrijdag 9 december a.s. Dit wordt nog vervolg.
 2. Rondvraag en sluiting
  Gea Neijsen: Antje Brouwer komt nu in het bestuur van ZV De Vikings. Ze kan dan niet in de kascommissie voor volgend jaar. Jan van der Tuin gaat haar plaats in nemen.

  Gea Neijsen: Via android kan ik geen gegevens van de site van ZV De Vikings ophalen. Jan van der Tuin geeft aan dat hij dit kan wijzigen. Jan van der Tuin gaat dit nog regelen.

  Mieke van der Tuin: Worden er nog wel nieuwe klokkers geworven ivm nieuwe aanwas? Hetzelfde geldt voor de trainersopleiding. Dit is een punt dat zeker aandacht verdient en hier wordt zeker wat mee gedaan.

  Belinda van der Werf: Belinda haar zoon heeft een opzet gemaakt voor de ‘launchhoek” in Het Derde Haad. Belinda laat dit zien middels een presentatie. Erg leuk. Dit wordt meegenomen naar de volgende bestuursvergadering. Daarbij zal locatiemanager Yvonne Outhuijse dan ook worden uitgenodigd.

 

De voorzitter bedankt een ieder voor haar/ zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur